Extra Wuert gebuert

0
Zeechen
0%
Fortschrëtter
0
WPM
0
Feeler
100%
Genauegkeet
00:00
Zäit
°
§
+
1
"
2
*
3
ç
4
%
5
&
6
/
7
(
8
)
9
=
0
?
'
`
^
Back
Tab
q
w
e
r
t
z
u
i
o
p
ü
è
!
"
£
$
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ö
é
ä
à
Enter
Shift
>
<
y
x
c
v
b
n
m
;
,
:
.
_
-
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl