နယူး keys တွေ: ဃ, ဠ, ယ, ဉ နှင့် ဦ

0
လက္ခဏာများ
0%
တိုးတက်မှု
0
တစ်မိနစ်လျှင်စကားလုံး
0
အမှားများ
100%
တိကျမှန်ကန်မှုကို
00:00
အချိန်
*
(
)
_
-
+
=
Back
Tab
က
Caps
"
'
Enter
Shift
,
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl