නව යතුරු: ෞ, ො, ෛ, ේ, එ, ඎ හා ඳ

0
ලකුණ
0%
ප්රගතිය
0
විනාඩියකට වචන
0
විනාඩියකට චරිත
100%
නිරවද්යතාව
00:00
වේලාව
!
1
@
2
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
:
;
Caps
,
.
Enter
Shift
"
'
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl