సంఖ్యా కీప్యాడ్: కీ ల మీద అభ్యాసం

0
గుర్తులు
0%
పురోగతి
0
పదాలు నిమిషానికి
0
లోపాలు
100%
ఖచ్చితత్వం
00:00
సమయం
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.