ការ​ហ្វឹក​ហាត់​ផ្នែក​ពាក្យ​ពិការ​ភ្នែក 2

0
គស្ញ
0%
វឌ្ឍនភាព
0
ពាក្យក្នុងមួយនាទី
0
កំហុស
100%
ភាពត្រឹមត្រូវ
00:00
ពេលវេលា