សាលា​រៀន​វាយ

សាលា​រៀន​វាយ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​បន្ទាប់​ពី​ចូល​។