नयाँ कुञ्जीहरू: ृ, े, ्, ँ र ी

0
संकेत
0%
प्रगति
0
शब्द प्रति मिनेट
0
त्रुटिहरू
100%
शुद्धता
00:00
समय
)
(
.
Back
Tab
Caps
ि
Enter
Shift
?
,
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl