د ازادو ټچ ټایپنګ ساوتري او آنلاین منابع بشپړفهرست

د وړيا ساوتريو

نوم Win مېک لینوکس اندازه یاداښتونه
amphetype هو هو هو 8.7
aTypeTrainer4Mac نه هو نه 5.5
Kiran's Typing Tutor هو نه نه 4.9
Klavaro Touch Typing Tutor هو هو هو 8.4
KTouch نه نه هو 2.1
N-Type هو نه هو 2.7
Rapid Typing Tutor هو نه نه 13.7
Sogou Pinyin هو نه نه 42.2 Chinese Pinyin
Sonma Typing-Expert هو نه نه 2.5
Stamina Typing Tutor هو نه نه 4.0
TIPP10 هو هو هو 4.4

آنلاین ځايونه

URL درسونه لوبو سرعت ازموینه د ننه کیدل پرته د ننوتو یاداښتونه
10fastfingers.com نه نه هو هو هو
agilefingers.com هو هو هو هو هو
alison.com هو نه نه هو نه
artypist.com هو هو هو هو هو
bigbrownbear.co.uk هو هو نه نه هو
byteback.org هو نه نه نه هو
cursomeca.com هو نه هو هو هو
dactylocours.com هو نه هو هو هو
dactylographie-online.com هو نه نه نه هو
dancemattypingguide.com هو هو هو نه هو
dattilocorso.com هو نه هو هو هو
dattilografia-online.com هو نه نه نه هو
digicurso.com هو نه هو هو هو
dvorak.gruevy.com هو نه نه نه هو
easy-10-finger.de هو نه نه نه هو
easytype.org هو نه نه نه هو
fastkeyboardtyping.com هو نه هو هو نه
free-typing-test.com نه هو هو نه هو
freetypinggame.net هو هو هو نه هو
gb4.typewriter.at هو نه نه هو هو
gonnatype.com نه نه هو نه هو
goodtyping.com هو نه هو هو هو
hamtype.ir هو نه هو نه هو
hindityping.info نه نه هو نه هو
hinditypingtutor.co.in نه نه هو نه هو
hinditypingtutor.in هو نه هو نه هو
how-to-type.com هو نه هو نه هو
indiatyping.com هو نه هو نه هو
keyboard-racing.com هو نه هو هو هو
keybr.com هو نه نه هو هو
keyhero.com نه هو هو هو هو
kidstyping.weebly.com هو نه نه نه هو
kidztype.com هو هو هو هو هو
klavogonki.ru نه هو هو هو هو
klavyecalis.com هو هو هو هو هو
kurspisania.pl هو نه هو نه هو
learn.dvorak.nl هو نه نه نه هو
learn10key.com نه نه هو نه هو
learn2type.com هو هو هو هو نه
m5bilisim.com هو نه هو نه هو
maskinskrivning.se هو نه نه نه هو
mecanografia-online.com هو نه نه نه هو
nabiraem.ru هو نه هو هو هو
nitrotype.com نه هو نه هو هو
official-typing-test.com نه نه هو هو هو
online.verseq.ru هو نه نه هو نه
onlinetyping.org نه هو هو نه هو
onlinetypingtest.net نه نه هو هو هو
pisaniebezwzrokowe.pl هو نه هو هو هو
piskle.pl هو هو هو هو هو
play.typeracer.com نه نه هو هو هو
powertyping.com هو نه هو نه هو
programmer-dvorak.appspot.com هو نه نه نه هو
quicktypingtest.com نه هو هو هو هو
ratatype.com هو نه هو هو هو
schreibtrainer-online.de هو نه نه نه هو
sense-lang.org هو هو هو هو هو
skoropisanie.ru نه نه هو نه هو
skrivhurtigt.dk هو هو هو نه هو
socialtypingtest.com نه نه هو هو هو
speedcoder.net هو نه نه هو هو
speedtypingonline.com هو هو هو هو هو
stamina-online.ru نه نه هو هو هو
staminaon.com هو نه نه نه هو
tapdanhmay.com نه هو نه نه هو
thepracticetest.com هو نه هو نه هو
thetypingcat.com هو هو هو هو هو
tipp10.com هو نه نه هو نه
tippenakademie.de هو نه هو هو هو
toptyper.com نه نه هو نه هو
toptypingtest.com هو نه هو نه هو
touchtyper.net هو نه نه نه هو
touchtyping.guru هو نه هو هو هو
touchtypingtutor.net هو هو هو هو هو
turkegitim.net هو نه هو هو هو
tybaa.com هو نه هو هو هو
typedojo.com نه نه هو هو هو
typekadeh.com هو نه هو هو هو
typelesonline.nl هو نه نه نه هو
typeo.top هو نه هو هو هو
typera.net نه نه هو نه هو
typetastic.com هو هو نه هو هو
typing-lessons.org هو نه هو نه هو
typing-speed-test.aoeu.eu نه نه هو نه هو
typing-speed.net نه نه هو نه هو
typing-speedtest.com هو نه هو هو هو
typing.academy هو نه هو هو هو
typing.com هو هو هو هو هو
typing.io هو نه نه هو نه
typingarena.com هو هو هو هو هو
typingbolt.com هو نه نه هو هو
typingclub.com هو هو هو هو هو
typinggames.zone نه هو نه هو هو
typingstudy.com هو هو هو هو هو
typingtest.com هو نه هو هو هو
typingtester.org نه نه هو نه هو
typingtestnow.com هو هو هو نه هو
typingtutor-online.com هو نه نه نه هو
utype.ir هو نه هو هو هو
wetype.ir هو نه هو هو هو
zehnfinger.com هو نه هو هو هو
په تبصرو تاسې د خپلو سرچینو ورزیات کړئ!