Вежбе са речима 1

0
Знакови
0%
Напредак
0
РУМ
0
Грешке
100%
Тачност
00:00
Време
~
`
!
1
"
2
#
3
$
4
%
5
&
6
/
7
(
8
)
9
=
0
?
'
*
+
Back
Tab
љ
њ
е
р
т
з
у
и
о
п
ш
ђ
ж
Caps
а
с
д
ф
г
х
ј
к
л
ч
ћ
Enter
Shift
>
<
ѕ
џ
ц
в
б
н
м
;
,
:
.
_
-
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl