આંકડાકીય કીપેડ: નવીન કી

0
સંકેતો
0%
પ્રગતિ
0
પ્રતિ મિનિટ શબ્દસંખ્યા
0
ભૂલો
100%
ચોકસાઈ
00:00
ટાઈમ
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.