מקשים חדשים: מספרים

0
שלטים
0%
התקדמות
0
מילים/דקה
0
שגיאות
100%
דיוק
00:00
זמן
~
;
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
)
9
(
0
_
-
+
=
Back
Tab
/
'
ק
ר
א
ט
ו
ן
ם
פ
}
]
{
[
|
\
Caps
ש
ד
ג
כ
ע
י
ח
ל
ך
:
ף
"
,
Enter
Shift
ז
ס
ב
ה
נ
מ
צ
>
ת
<
ץ
?
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl