Tizlik synagy

0
M/S
0
Rorsalňyşlyklar
00:00
Wagt

Maslahat

Klawiatura seretmezlige synanyşyň. Ilkibaşda kyn bolar, ýöne maşklary dowam etdireniňizde has aňsatlaşjakdygyny görersiňiz we haýsy barmagyň haýsy açar bilen baglanyşyklydygyny bilmezden barmaklaryňyz hereket edip başlar.
Typeazmagy öwreneniňizde, haýsy barmagy ulanmalydygyny görmek üçin klawiaturanyň üstünden serediň. Aalňyşlyk goýbermekden gorkmaň - eger şeýle etseňiz, programma size dogry açary görkezer. Eger açar dogry bolsa, ýaşyl bolsa, ýaşyl bolsa görkezýär - gyzyl.
Kompýuterde gündelik işleriňiziň bir bölegi hökmünde täze alnan bilimleri derrew tanatmaga synanyşyň, ýazmagy öwrenmegiň has gowy usuly ýok.
Tertibi düzüň. Öwrenmegiň tertibini kesgitlemeseňiz, tejribe etmezlik üçin bahana tapmak gaty aňsat.
Mistakesalňyşlyklaryňyzyň sanyna göz aýlaň we ýazuw tizligiňizi ýokarlandyrman, geljekki synaglarda ýalňyşlyklaryňyzy azaltmaga üns beriň. Netijede öndürijilik ýokarlanar.
Düwmäniň adyny uranyňyzda ýuwaşlyk bilen aýtmagy peýdaly hasaplap bilersiňiz. Mistakesalňyşlyklaryňyzyň ýüregiňizi ýitirmegine ýol bermäň; degip ýazmak, tejribe arkaly öwrenip boljak ussatlykdyr.
Sabyr et. Barmak düwmesiniň dogry nagyşlary öwrenilenden soň tizlik we takyklyk tebigy ýagdaýda ýüze çykýar.
Diňe düwmä basmak üçin zerur barmagy süýşüriň. Beýleki barmaklaryň bellenen öý hatar düwmelerinden daşlaşmagyna ýol bermäň.
Barmaklaryňyz öý hataryndaky düwmelerde bolmaly we elleriňiz klawiatura bilen bir burçda bolmaly. Bilekleriňiziň ýalta bolmagyna we stoluň ýa-da klawiaturanyň üstünde durmagyna ýol bermäň.
Typazuw endikleriňizi kanagatlandyrýançaňyz, her maşkda birnäçe gezek maşk ediň.
Düwmelere basmaň. Mümkin boldugyça az güýç ulanmaga synanyşyň. On barmagyň hemmesini düwmeleriň üstünde goýup, sözleriň arasynda dynç alyň.
Düwmeleri işjeňleşdirmän eliňizi dynmak üçin, klawiaturanyň üstündäki islendik ýere bir wagtyň özünde bäş barmagyňyzy taşlaň.
Her düwmäniň nyşanyna ýeňil, ýöne bir barmak bilen bir gezek basyň, garaşylmadyk düwmelere tötänleýin degmezlik üçin seresap boluň.
Awto-gaýtalamagy işjeňleşdirmek üçin, gerekli düwmä bir barmagy degip saklaň. Awto-gaýtalamagy bes etmek üçin barmagy ýokaryk galdyryň.
Oýun ýazmak, ýazmagyň tizligini we takyklygyny ýokarlandyrmagyň gyzykly usulydyr. Öwreneniňizde hezil ediň!
Barmagy utgaşdyrmak maşklary we stressi azaltmak maşklary dartgynlygy azaltmaga kömek eder we köplenç ýüzüňize ýylgyryş goýar. Bagtly häsiýet we ýakymly gurşaw okuwy gyzykly etmäge kömek edip biler.
Her sapak üçin azyndan 30 minut wagt berýändigiňize göz ýetiriň.
Barmagyňyzy öý ýagdaýyna mümkin boldugyça ýakyn saklaň we öwrenýän wagtyňyz el hereketleriňizi azaldyň.
Typeazmagy öwrenmek, ýalňyşlyk goýbermek bilen baglanyşykly, şonuň üçin nädogry düwmä bassaňyz ruhdan düşmäň.
Üznüksiz tizlik bilen ýazmaga synanyşyň.
Bilekleriňizi götermek, barmaklaryňyzyň aşak düşmegine we düwmeleri çalt we takyk urmagyna kömek eder.
Upperokarky / kiçi harplaryň arasynda geçmek üçin elmydama tersini ulanyň. Bellik: käbir noutbuk klawiaturasyndaky harplar has ýakyn bolup biler.
Klawiaturadan uzaklygy barlaň. Umumy problemadan gaça durmak üçin oturgyjyňyzy sazlaň - klawiatura gaty ýakyn oturyň. Parlaklygy azaltmak üçin monitoryňyzyň burçuny sazlaň.
Näçe köp tejribe etseňiz, şonça-da gowy ýazarsyňyz we tizligiňizi artdyrarsyňyz.
Bir harpyň ýa-da san açarynyň nirededigini anyk bilmeseňiz, klawiatura seretmän ýazyp bilmersiňiz.
Mümkin bolsa, noutbuk klawiaturasy däl-de, adaty klawiatura bilen meşgullanmaga synanyşyň.
Klawiatura bilen rahat boluň we barmaklaryňyz üçin dogry beýikdigine göz ýetiriň.
Speedazuw tizligini synagdan geçirmezden ozal, aýaklaryňyzyň poluň üstünde oturandygyňyzy anyklaň. Tirsekleriňizi bedeniňize, bilekleriňizi göni we bilek derejäňize ýakyn saklaň we yzygiderli dynç almagy ýatdan çykarmaň.
Dynç alyş maşklary: Iki eliň barmaklaryny uzak aralykda ýaýlaň. Bäş sekunt saklaň, soň dynç alyň. Jemi üç gezek gaýtalaň.
Typazuw tizligiňizi wagtal-wagtal ölçäň - guralymyz bilen öwrenişiňizde tizligiňizi we takyklygyňyzy barlap bilersiňiz. Bir minutda sözleriň sany, ýazuw derejäňizi görkezýär.
Typazuw synaglary iki zady, tizligi we ýalňyşlygy ölçýär, şonuň üçin ýazuw tizligimizi synagdan geçireniňizde diňe tizligiňize seretmäň.
Klawiatura gaty ýokary bolsa (oturgyç gaty pes) ýokarky klawiatura hatarlarynda ýalňyşlyklar ýüze çykýar. Klawiatura gaty pes bolsa (oturgyç gaty ýokary) aşaky klawiatura hatarlarynda ýalňyşlyklar ýüze çykýar.
Dynç alyş maşklary: Eliňizi bilegiň uzalmagyna meňzeş ýagdaýda goýuň, beýleki eliňizi arka we aşak tarapa uzaldylan başam barmagyňyzy ýuwaşlyk bilen ulanyň. Bäş sekunt saklaň we dynç alyň. Muny eliňize üç gezek gaýtalaň.
Her gün 30-60 minut türgenleşseňiz, minutda ~ 50 söz tizligine ýetmek üçin bir-iki hepde gerek bolup biler. Sabyr et.
Typazuw synagyna başlamazdan ozal biliňizi we barmaklaryňyzy uzadyň.
Typazmagy aňsatlaşdyrmak isleýän bolsaňyz, çaltlygyňyzy gowulaşdyrmaly. Gitara ýa-da eliňizi talap edýän başga bir gural çalsaňyz kömek eder.
Dynç alyş maşklary: Iki eliňizi barmaklar bilen bilelikde uzadyň we eliňiz bilen tegelek çyzyp, bilege öwrüň. Bir ugurda bäş tegelek, soň ters tarapda bäş tegelek.
Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik.
Her sapagy tamamlaň, soňra tizlik synagyny synap görüň.
Typeazmagy öwreneniňizde, yzygiderli iş tertibine ýapyşmagyňyz möhümdir ýa-da barmaklaryňyz myşsa ýadyny ýitirip başlar.
Dynç alyş maşklary: Elleriňizi aşak seredip, eliňizi daşyna tutuň. Birine durmagy aýdýan ýaly elleriňizi ýokary galdyryň. Ters eliňizi ulanyp, ýokary galdyrylan eliňize basyş ediň. Bäş sekunt basyş saklaň, soň dynç alyň. Her eliňize jemi üç gezek gaýtalaň.
Klawiatura seredip çalt ýazmagy öwrenseňiz, ekranda ýalňyşlyklary görüp bilmejekdigiňiz üçin hakyky dünýä ýazuw ýagdaýlaryna çykanyňyzda orfografiki ýalňyşlyklar we ýazgylar bilen kynçylyk çekersiňiz.
Typeazanyňyzda eliňizdäki polotensany çyzyň.
Çalt ýazmagy öwrenmezden ozal haýal başlaň we tutuş klawiaturany öwreniň.
Typazmak size agyry döredýän bolsa, derrew duruň we dynç alyň.
Iş gurşawynda öwrenýän bolsaňyz, okuwyňyza bagyşlamak üçin günüň rahat wagty bilen iş berijiňiz bilen gepleşik geçirmäge synanyşyň - iş berijiňiz täze hünärleriňizden gönüden-göni peýdalanar.
Uzak wagtlap bir ýagdaýda galmazlyk islenýär. Mümkin boldugyça başga işleri ýerine ýetirip, günüňizi bölüň.
Klawiaturadan dynç almagy ýada salmak üçin duýduryş ulanmaga kömek edip biler.
Dynç alyş maşklary: Eliňizi aşak seredip, eliňizi daşyna tutuň. Eliňizi bilege aşak taşlaň. Garşy eliňi ulanyp, düşen eliň arkasyna basyş et. Bäş sekunt basyş saklaň, soň dynç alyň. Eliňize üç gezek gaýtalaň.
Soňky ýyllarda işde-de, öýde-de kompýuter ulanylyşynyň artmagy bilen Gaýtalanýan dartyş şikesleri klawiaturany ulanmak bilen baglanyşykly boldy.
Artykmaç şikes ýetmek howpuny azaltmak üçin duruşda, tehnikada, iş stansiýasyny gurmakda iň oňat tejribelere eýermeli we yzygiderli dynç almaly.
Bilek, tirsek we klawiatura şol bir kesel tekizliginde we ýokarky gollaryňyza 90 dereje burçda bolmaly. Ekranyňyzyň ýokarsy göz derejesine ýakyn bolmaly.
Typeazanyňyzda klawiatura seretmäň. Öý hataryndaky bellikleri tapýança barmaklaryňyzy aýlaň. Düwmelerde çekiç çekmäň. Mümkin boldugyça az güýç ulanyp görüň.
Üstünlik we gowulaşmak, okuwy gutaranyňyzdan soň el degirmek bilen ýapyşmak kararyna baglydyr. Ikirjiňlenip bilýänler üçin, öndürijiligiň ýokarlanmagyndan birnäçe hepdäniň içinde okuw wagtyny has köp alarsyňyz diýip pikir ediň.
Şeýle hem, esasy düwmeleri Ctrl we Alt düwmeleri bilen bilelikde ulanmagy öwrenmeli - bu klawiatura gysga ýollary üçin örän peýdaly.
Hakyky durmuş ýagdaýlarynda tejribe etmek, başarnygyňyzy hasam artdyrmak we ynamyňyzy artdyrmak üçin ajaýyp usuldyr.
Typazuw tizligiňizi ýokarlandyrmak üçin 'Tizlik synaglary' bilen yzygiderli tejribe meýilleşdiriň.