Numeric keypad: Bagong key

0
Palatandaan
0%
Pag-unlad
0
MSBM
0
Mga pagkakamali
100%
Ganap na kawastuan
00:00
Oras
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.