مدرسه تایپ لمسی

مدرسه تایپ لمسی تنها بعد از وارد در دسترس است.